Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van BABYMOMTALK en www.babymomtalk.nl waar website www.marketingcheerleader.nl en initiatief van is. In deze privacyverklaring is ons beleid met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens uiteengezet.

http://www.babymomtalk.nl/ respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf of door derden, het doel ervan en de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk uit te kunnen oefenen. Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl. Totdat u op de website het gebruik van cookies accepteert (zie onze cookieverklaring) plaatsen wij geen cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden. Als u uw bezoek op onze website voortzet, dan gaat u akkoord met de volgende gebruikersvoorwaarden.

ARTIKEL 1 Juridische informatie

Website: www.babymomtalk.nl (hierna ook: ”de website”). Beheerder: Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens: BABYMOMTALK, gevestigd te Amsterdam, KvK-nummer 67864929 en rechtsgeldig vertegenwoordigd door Hellen Tecle.

ARTIKEL 2 Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. Deze website mag alleen worden gebruikt voor commerciële, politieke of andere doeleinden, indien de beheerder daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

ARTIKEL 3 Content

Op de website Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, videobeelden, geluiden en technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren, zijn beschermd bij de wet door intellectuele eigendomsrechten. Reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet direct actie onderneemt, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van juridische maatregelen.

ARTIKEL 4 Websitebeheer

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op elk moment:

  • de toegang aan bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken
  • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren
  • alle informatie verwijderen die in strijd is met nationale of internationale wetgeving
  • de website tijdelijk niet beschikbaar maken om updates uit te voeren

ARTIKEL 5 Aansprakelijkheid

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website. De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd vanwege het gebruik van de website of vanwege het schenden van deze privacyverklaring. De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website.

ARTIKEL 6 Het verzamelen van gegevens

1. Uw gegevens worden verzameld door www.babymomtalk.nl. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat een persoonsgegeven alle informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Gegevens van overleden personen of van organisaties zijn geen persoonsgegevens volgens de AVG.

2. De persoonsgegevens die op de website worden verzameld kunnen onder andere (maar niet uitsluitend) worden gebruikt voor het verlenen van coaching diensten, evenementen (zoals aangegeven in onze algemene voorwaarden) onze boekhouding, het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen, werving en selectie, marketing- en communicatie activiteiten. De beheerder kan uw persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden. De doeleinden vinden hun grondslag in een overeenkomst, wettelijke verplichting, op grond van uw toestemming.

3. Wij verzamelen onder andere (maar niet uitsluitend) de volgende gegevens. Naam, emailadres, webadres, IP-adres, locatie, surfgedrag. Bij deelname aan een win-actie verwijderen wij alle gegevens nadat het pakketje in goede orde is verzonden en ontvangen. Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service worden geleid.

ARTIKEL 7 Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft iedereen recht op inzage van en rectificatie of het verwijderen van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsook het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen via info@babymomtalk.nl. Ieder verzoek moet worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. U krijgt uiterlijk een maand na het ingediende verzoek antwoord. Als het verzoek complex is kan deze termijn met twee maanden worden verlengd.

ARTIKEL 8 Verwerking persoonsgegevens

De toepasselijke nationale- en internationale wet- en regelgeving met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens is op deze privacyverklaring van toepassing. In geval van schending van enige wet- en regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worde deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

ARTIKEL 9 Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van de website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. ARTIKEL 10 Toepasselijk recht Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is uitsluitend bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

ARTIKEL 11 Contact

Voor vragen over diensten of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot Hellen Tecle via info@babymomtalk.nl.

Laatstelijk gewijzigd op 20-03-2020