Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van BABYMOMTALK waar www.marketingcheerleader.nl een initiatief van is. In deze algemene voorwaarden is het volgende geregeld: de binnen het kader van de bedrijfsvoering af te sluiten overeenkomsten met particuliere en zakelijke klanten, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67864929.

ARTIKEL 1 Definities

1. Babymomtalk, gevestigd in Amsterdam ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67864929, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Hellen Tecle.

2. Klant: degene met wie Babymomtalk een overeenkomst is aangegaan, een natuurlijke persoon die privé handelt en /of een zakelijke opdrachtgever die in uitoefening van beroep of bedrijf handelt.

3. Partijen: Babymomtalk en klant samen.

4. Consument: een natuurlijk persoon (een individu) die als privé persoon handelt.

5. Website: www.babymomtalk.nl

6. Webshop: de webshop van Babymomtalk waar diensten zoals branding sessies en branding pakketten worden aangeboden.

ARTIKEL 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Babymomtalk.

2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

ARTIKEL 3 Aanbiedingen en offertes

1. Aanbiedingen en offertes van Babymomtalk zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.

3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

ARTIKEL 4 Aanvaarding aanbod

1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Babymomtalk zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.

2. Indien de klant een offerte of aanbieding mondeling aanvaardt, dan verbindt dit Babymomtalk slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

ARTIKEL 5 Prijzen en diensten

1. Babymomtalk biedt onder andere (maar niet uitsluitend) de volgende diensten: coaching- en strategiesessies op het gebied van marketing.

2. De dienstverlening vindt plaats op locatie en/of telefonisch, via de mail, Skype, FaceTime of anders.

3. Alle prijzen die Babymomtalk hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief 21% btw en exclusief overige kosten zoals administratiekosten, reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.

4. Alle prijzen die Babymomtalk hanteert voor diens diensten op de website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Babymomtalk te allen tijde wijzigen.

5. Partijen komen voor de dienstverlening van Babymomtalk een totaalbedrag overeen, welke berekend wordt volgens de gebruikelijke tarieven van branding pakketten, strategiesessies en 1-op-1 coaching.

6. Babymomtalk heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

7. Voorafgaand de ingang ervan zal Babymomtalk prijsaanpassingen mededelen aan de klant.

8. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Babymomtalk op te zeggen, indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

9. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen de betalingstermijn zoals vermeld op de factuur. Deze betalingstermijn is in beginsel 14 dagen. De betalingstermijn is een fatale termijn.

10. De klant is gerechtigd de overeenkomst schriftelijk (of elektronisch) te annuleren. In geval van annulering worden annuleringskosten in rekening gebracht. De annuleringskosten worden door Babymomtalk voorafgaand het sluiten van de overeenkomst aan de klant bekendgemaakt.

ARTIKEL 6 Gevolgen niet tijdig betalen

1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Babymomtalk gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Babymomtalk.

3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Babymomtalk zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Babymomtalk op de klant onmiddellijk opeisbaar.

6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Babymomtalk dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Babymomtalk te betalen.

ARTIKEL 7 Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

ARTIKEL 8 Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Babymomtalk te verrekenen met een vordering op Babymomtalk.

ARTIKEL 9 Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Babymomtalk enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

ARTIKEL 10 Uitvoering van de overeenkomst

1. Babymomtalk voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

2. Babymomtalk heeft het recht de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.

ARTIKEL 11 Aanvullende voorwaarden Webshop

1. De webshop is de webwinkel van Babymomtalk waar digitale documenten, online sessies, fysieke sessies, pakketten en andere diensten op afstand overeengekomen of gekocht kunnen worden. De webwinkel is gericht op rechtspersonen en natuurlijke personen handelend in beroep of bedrijf.

2. Bij online gekochte diensten via de webshop kunnen consumenten binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst ontbinden. De consument dient van deze ontbinding binnen 14 dagen melding te maken bij Babymomtalk. Deze ontbindingsmogelijkheid geldt niet voor zakelijke klanten in de uitoefening van beroep of bedrijf.

3. Indien een dienst in zijn geheel wordt nagekomen binnen de bedenktijd van 14 dagen, dan vervalt het herroepingsrecht voor de consument. De consument doet in het geval van digitale inhoud uitdrukkelijk afstand van het recht op ontbinding. De consument kan dan in het geval het downloaden van de digitale inhoud is gestart de overeenkomst niet meer ontbinden en doet bovendien afstand van het recht van ontbinding.

4. Zakelijke klanten in de uitoefening van beroep of bedrijf hebben geen recht op herroeping en kunnen hier geen gebruik van maken.

ARTIKEL 12 Informatieverstrekking door de klant

1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Babymomtalk.

2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Babymomtalk de betreffende bescheiden.

4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Babymomtalk redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

5. Babymomtalk houdt zich aan de van toepassing zijnde privacywetgeving in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming EU/2016/679, 27 april 2016.

ARTIKEL 13 Duur van de overeenkomst

De overeenkomst wordt voor bepaalde tijd aangegaan, tenzij anders overeengekomen.

ARTIKEL 14 Intellectueel eigendomsrecht

1. Babymomtalk behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen enzovoort, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Babymomtalk (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

ARTIKEL 15 Geheimhouding

1. De klant houdt iedere informatie van Babymomtalk geheim.

2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende Babymomtalk waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is.

3. Deze geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie die al openbaar was of door de klant openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht.

4. Deze geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

ARTIKEL 16 Boetebeding

1. Indien de klant de voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding onmiddellijk een opeisbare boete van € 1.000.

2. Daarnaast verbeurt de klant een bedrag van 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.

3. Voor het verbeuren van deze boete is geen ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig, ook hoeft er geen sprake te zijn van schade.

4. Babymomtalk blijft gerechtigd om schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 17 Vrijwaring

De klant vrijwaart Babymomtalk tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Babymomtalk geleverde producten en/of diensten.

ARTIKEL 18 Klachten

1. De klant dient een door Babymomtalk geleverde dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

2. Beantwoordt een verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Babymomtalk daarvan zo spoedig mogelijk, toch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. Consumenten dienen Babymomtalk uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen op de hoogte te stellen.

3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de klacht, zodat Babymomtalk in staat is hierop adequaat te reageren.

4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

5. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting(en) van de klant niet op.

ARTIKEL 19 Ingebrekestelling

1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Babymomtalk.

2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Babymomtalk ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

ARTIKEL 20 Aansprakelijkheid

1. Babymomtalk is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Babymomtalk.

2. Indien Babymomtalk aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

3. Babymomtalk is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

4. Indien Babymomtalk aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

ARTIKEL 21 Recht op ontbinding

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden, wanneer Babymomtalk toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van diens verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

2. Is de nakoming van de verplichtingen door Babymomtalk niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan de ontbinding pas plaatsvinden nadat Babymomtalk in verzuim is.

3. Babymomtalk heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Babymomtalk kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

ARTIKEL 22 Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Babymomtalk in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Babymomtalk kan worden toegerekend in een van de wil van Babymomtalk onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van diens verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Babymomtalk kan worden verlangd.

2. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Babymomtalk 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort voor zover mogelijk totdat Babymomtalk er weer aan kan voldoen.

3. Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

4. Babymomtalk is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

ARTIKEL 23 Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

ARTIKEL 24 Wijziging algemene voorwaarden

1. Babymomtalk is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Babymomtalk zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

ARTIKEL 25 Overgang van rechten

Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Babymomtalk.

ARTIKEL 26 Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichts in de buurt komt van wat Babymomtalk bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

ARTIKEL 27 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepasing.

2. Partijen proberen bij een geschil met betrekking tot onderhavige overeenkomst, eerst onderling in overleg te treffen of mediation in te schakelen.

3. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Babymomtalk is gevestigd, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Laatstelijk gewijzigd op 20 maart 2020